عقل معاش می‌گوید که شب هنگام خفتن است،
اما عشق می‌گوید: چگونه می‌توان خفت وقتی که جهان
ظلمتکده‌ی کفرآبادی است که در آن احکام حق مورد غفلت است؟