آیا آن روز نیز خواهــد رسید که بلبــلی دیگر در وصف ما ســرود شهـــادت بسراید؟

داغ شهـــــــدات

منبع :

http://sayberi174.persianblog.ir/post/1254/

معبر سایبری فندرسک